TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN

Thời gian: 4/10 - 31/10/2018

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn

Khai trương Tân Bình - Tưng bừng khai trương, quà tặng ngập tràn